976

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Mapa Spontex CE s.r.o.
účinné ke dni 1.6.2017

IČ 47537434, se sídlem č.p. 4, 294 04 Prodašice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 17633, jakožto prodávajícího,
upravující obchodní vztahy z uzavřených kupních smluv
(dále jen „všeobecné obchodní podmínky“)

1. Úvodní a obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě písemně uzavřené rámcové kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) mezi kupujícím (dále jen „kupující“) na straně jedné a prodávajícím (dále jen „prodávající“) na straně druhé, uzavřené mezi stranami a vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při realizaci jednotlivých plnění vyplývajících ze smlouvy.
1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jsou kupujícímu poskytovány při uzavření smlouvy v českém jazyce.
1.3. Smlouva je uzavírána výlučně v českém jazyce.
1.4. Kupující vůči prodávajícímu prohlašuje a zavazuje se, že:
• veškeré údaje, které poskytuje prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a správné,
• zaplacením ceny za zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,
• se důkladně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
• zboží nabízené prodávajícím kupuje jako podnikající osoba.

2. Předmět podnikání

2.1. Prodávající nabízí široké množství sortimentu dětského a drogistického zboží, které je blíže specifikovaného na www.nuk.cz a www.spontex.cz (dále jen „internetové stránky“).
2.2. Nabídky zboží na webových stránkách uvedených v článku 2.1. těchto všeobecných obchodních podmínek jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci kupujícího o zboží nabízeném prodávajícím. Prodávající si vymiňuje možnost změny a opravy textových chyb.

3. Uzavření smlouvy

3.1. K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím je objednávka závazná.
3.2. Kupující může objednávku učinit prostřednictvím elektronické komunikace na emailovou adresu prodávajícího objednavky@mapaspontex.cz, nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Kupující je povinen přesně určit množství a typ objednávaného zboží, a to údaji podle ceníku prodávajícího, a místo dodání.
3.3. Každá jedna objednávka zboží učiněná kupujícím musí být učiněna v alespoň v takové minimální ceně bez DPH, jaká byla jako minimální cena objednávky sjednána smluvními stranami ve smlouvě, jinak nejméně 3.000,- Kč bez DPH. Není-li splněna povinnost kupujícího z předchozí věty, má prodávající právo vedle úhrady kupní ceny dále na úhradu částky 180,- Kč bez DPH jako nákladů za dopravu.
3.4. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí objednávky prostřednictvím elektronické komunikace – emailem, a to na emailovou adresu určenou ve smlouvě. Obsahem potvrzení o přijetí objednávky je potvrzení ceny a stanovení data dodání zboží. Okamžikem odeslání potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a objednávka je závazná.
3.5. Objednávka bude ze strany prodávajícího potvrzena ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu s výjimkou doby víkendů a státních svátků, kdy se lhůta k potvrzení objednávky staví.
3.6. Prodávající je oprávněn objednávku, případně některé položky objednávky, odmítnout.
3.7. Kupující bere na vědomí, že některé položky sortimentu uvedené v ceníku nemusí být dostupné k dodání, a to i v případě, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout, popř. zboží i v případě potvrzené objednávky nedodat.
3.8. Náklady vzniklé kupujícímu při uzavírání smlouvy (zejm. náklady při použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením smlouvy) nese kupující.

4. Cena zboží

4.1. Aktuální ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny v platném ceníku. Cena jednotlivých produktů se může v čase měnit. Cena je platná vždy k okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
4.2. Prodávající je oprávněn i po potvrzení objednávky zvýšit cenu zboží, zjistí-li, že bylo nabízeno za chybnou cenu. Prodávající je o správné ceně zboží povinen neprodleně informovat kupujícího a požádat jej o vyjádření souhlasu s dodáním zboží za správnou cenu. Nevyjádří-li kupující souhlas s opravou ceny zboží do 3 dnů od obdržení informace dle předchozí věty, prodávající objednávku stornuje. V takovém případě je kupující oprávněn bez jakékoli sankce od potvrzené objednávky odstoupit.
4.3. Cena zboží je uvedena bez daně z přidané hodnoty.
4.4. Ceny uvedené v platném ceníku jsou platné pro objednání zboží elektronickou komunikací – emailem i prostřednictvím zástupce prodávajícího.
4.5. Cena za přepravu zboží je součástí ceny zboží, ledaže se jedná o případ dle článku 3.3. věta druhá těchto všeobecných obchodních podmínek.

5. Platební a dodací podmínky

5.1. Platbu za objednané zboží uhradí kupující na bankovní účet prodávajícího, za použití variabilního symbolu, který spolu s číslem účtu obdrží od prodávajícího v zaslané faktuře za dodané zboží.
5.2. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat dohodnutou cenu každé dodávky zboží ihned po jejím uskutečnění.
5.3. Prodávající dodá kupujícímu zboží prostřednictvím třetí osoby – dopravce; náklady na dopravu nese prodávající, ledaže jde o případ uvedený v článku 3.3. těchto všeobecných obchodních podmínek. Za splnění dodávky zboží ze strany prodávajícího se považuje předání zboží dopravci.
5.4. Nepřevezme-li si kupující zboží v termínu a místě, které si domluví s prodávajícím, bude mu na jeho žádost dodatečně doručeno v jiném termínu nebo na jiné místo. Za dodatečný rozvoz si prodávající účtuje poplatek 180 Kč bez DPH, který bude kupujícímu fakturován.
5.5. Dodávané zboží bude zabaleno obvyklým způsobem tak, aby bylo vyloučeno jeho případné poškození při transportu.
5.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží k přepravě. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem, kdy je zcela zaplacena sjednaná kupní cena za dodané zboží. Za rozhodný den se považuje ten, kdy má prodávající celou fakturovanou částku připsánu na svém účtu.

6. Ukončení smlouvy a odstoupení od potvrzené objednávky

6.1. Kupující může odstoupit od potvrzené objednávky jen pod podmínkou úhrady již vzniklých nákladů prodávajícímu a nejpozději do okamžiku převzetí zboží.
6.2. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě neplnění povinnosti kupujícího hradit řádně a včas kupní cenu, a to, neuhradí-li kupující kupní cenu do 30ti dnů po její splatnosti.
6.3. Prodávající má právo odmítnout i již potvrzenou objednávku kupujícího učiněnou na základě smlouvy, a to v době, ve které existuje neuhrazená pohledávka prodávajícího za kupujícím vyplývající ze smlouvy, a tato pohledávka je alespoň 1 den po splatnosti.

7. Práva z vadného plnění

7.1. V případě nekompletního dodání zboží z důvodů na straně prodávajícího na základě potvrzené objednávky, vystaví prodávající kupujícímu opravný daňový doklad za nedodanou část zboží, pokud toto bylo nesprávně uvedeno na původní faktuře k realizované dodávce. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží a na které se vztahuje záruka za jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací, doručenou prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční doby, a to v souladu s reklamačním řádem prodávajícího.
7.2. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.
7.3. Reklamace zboží: Kupující má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout prodávajícímu na potvrzení o předání zboží, který sepisuje s dopravcem. Pokud zboží při předání kupujícímu bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu, vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za prodávajícího předala.
7.4. V rámci reklamace vady zboží je kupující oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) vůči prodávajícímu plynoucí z uzavřené smlouvy postoupit třetí osobě.
7.5. Kupující zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
7.6. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jako jeho příloha č. 1.

8. Propagace prodávajícího

8.1. Smluvní vztah kupujícího a prodávajícího je založen na vzájemné péči o dobré vztahy smluvních stran. Žádná se smluvních stran nesmí poškozovat dobré jméno a pověst druhé ze stran.
8.2. V případě, že prodávající umisťuje u kupujícího na základě uzavřeného předávacího protokolu propagační materiály, kupující má povinnost tyto umístit ve své prodejně na dohodnutém místě jako propagaci prodávajícího. Kupující má povinnost chránit propagační materiály prodávajícího. Kupující je povinen vrátit všechny propagační materiály k výzvě prodávajícího bezodkladně zpět.

9. Autorská práva

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetové stránky, včetně fotografií propagovaného zboží a/nebo služeb jsou chráněny autorským právem.
9.2. Kupující se zavazuje používat internetové stránky výhradně pro svou potřebu a nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat nebo šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetové stránky, zejména fotografie či jiná vyobrazení zboží.
9.3. Kupující užívá internetové stránky na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetových stránkách jsou pouze ilustrativní.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem. Pokud vztah související s užitím internetových stránek nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla prodávajícího.
10.2. Práva a povinnosti z jednotlivých kupních smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.
10.3. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek se zveřejňuje také umístěním na www.nuk.cz a www.spontex.cz.
10.4. Prodávající si vymiňuje právo jednostranně učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu všeobecných obchodních podmínek, kdy každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti ke dni stanovenému jako den účinnosti změn všeobecných obchodních podmínek, avšak ne dříve, než tyto byly oznámeny kupujícímu na emailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě, popř. písemně. Kupující má právo takovou změnu odmítnout ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení změny a kupní smlouvu uzavřenou s prodávajícím z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou v délce trvání dvou měsíců, která plyne ode dne následujícího po dni doručení výpovědi prodávajícímu.
10.5. Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
10.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2017.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Mapa Spontex CE s.r.o., IČ 47537434, se sídlem č.p. 4, 294 04 Prodašice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 17633.
2. Jako doklad o záruce vystaví prodávající k zakoupenému zboží daňový doklad se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství). V případě, že je ke zboží přiložen záruční list s uvedením rozsahu či podmínek záruky, je záruka platná s těmito omezeními.
3. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Na zboží prodávané se slevou důvodu, že se jedná o zboží poškozené, použité, nekompletní, atd. prodávající záruku neposkytuje.
4. Kupujícímu je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, tedy z důvodu, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v zápise s dopravcem. Převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, vč. zaslání zápisu sepsaného s dopravcem, je kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu: lenka.havlikova@mapaspontex.cz.
5. Místem pro uplatnění reklamace je adresa sídla prodávajícího. Kupující zašle zboží, které reklamuje, na adresu sídla prodávajícího. Kupující je povinen zboží řádně zabalit tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Ke zboží kupující přiloží kopii daňového dokladu, uvede podrobný popis závady a údaje kupujícího podle obchodního či živnostenského rejstříku. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, úpravou třetí osobou, vznikla-li vada v důsledku této úpravy, či pokud zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
7. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.
8. Prodávající zašle kupujícímu bez zbytečného odkladu emailem potvrzení o uplatnění reklamace. V případě, že je reklamace uplatněna osobně, vydá toto potvrzení ihned.
9. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení; v případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v záruční době vyřízena výměnou zboží za nové, nepočíná běžet nová záruční doba, ale pokračuje záruční doba existující. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po dni uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do dne, kdy je kupující seznámen s výsledkem reklamace. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem.
10. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím vyřízení je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
11. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem
12. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2017.

TwitterFacebookEmail